Sklep ROCKICE.PL

regulamin wypożyczalnia

Regulamin wypożyczenia do testów 

Informacje ogólne:
I. Wypożyczany sprzęt jest własnością firmy NAMASTE S.C.
II. Wypożyczany sprzęt jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do punktu wypożyczającego. 
III. Użytkownikiem (zwany także w dalszej części Regulaminu Klientem) jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej biorąca udział w testach.
IV. Klient potwierdza, że zapoznał się warunkami oraz regulaminem wypożyczenia, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

Zasady wypożyczania:
1. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
2. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
3. Klient w celu wypożyczenia sprzętu zobowiązany jest okazać osobiście dokument tożsamości oraz wpłacić optłatę za wypożyczenie i kaucję za sprzęt. Przedstawione przez Klienta dokumenty są skanowane, a dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów rejestracji.
4. Sprzęty wypożyczane są do testów odpłatnie według cennika.
5. Opłaty za sprzęt winna być uiszczone w momencie odbioru sprzętu. Wysokość opłat określona jest w cenniku.
6. Kaucja za sprzęt zwracana jest w momencie osobistego zwrócenia sprzętu do sklepu.
7. Klient odbierając sprzęt powinien niezwłocznie sprawdzić stan techniczny i kompletność produktu, pod rygorem niemożności powoływania się w późniejszym czasie na występujące usterki. Ewentualne zastrzeżenia co do stanu technicznego sprzętu powinny być zgłoszone niezwłocznie, tj. w czasie odbioru sprzętu sportowego w sklepie.
8. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie, w jakim sprzęt został Klientowi wypożyczony i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia.
9. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
10. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu samodzielnie.
11. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za użyczenie i skutki eksploatacji sprzętu sportowego przez osobę trzecią.
12. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu, będące następstwem zgodnego z jego przeznaczeniem używania.
13. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowany sprzęt, jego uszkodzenie, zaginięcie i braki sprzętowe.

  • W przypadku wystąpienia szkody w wypożyczonym sprzęcie, wysokość szkody jest szacowana przez NAMASTE SC i potrącana z kaucji wpłaconej przez klienta.
  • W przypadku, gdy wartość szkody przekracza wysokość kaucji wpłaconej przez klienta, klient zobowiązany jest uiścić powstałą różnicę w ciągu 3 dni roboczych od daty zwrotu wypożyczonego sprzętu sportowego.
  • W przypadku, gdy zwracany sprzęt nie nadaje się do dalszego użytkowania, bądź zaginął Klient zobowiązany jest uiścić opłatę równą detalicznej cenie brutto wypożyczonego sprzętu, umniejszoną o wpłaconą przez Klienta kaucję, która zostaje zaliczona na poczet ceny wypożyczonego sprzętu.

14. Maksymalny okres wypożyczenia wynosi 5 dni.
15. Jeżeli klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie, powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie lub mailowo wypożyczalnię. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczalni i zmiany warunków umowy wypożyczenia.
16. W przypadku przekroczenia okresu 5 dni od ustalonej daty zwrotu sprzętu wypożyczonego do sklepu, kaucja przepada w całości. Brak zwrotu sprzętu, po upływie terminu wskazanego w zadaniu pierwszym, zobowiązuje Klienta do uiszczenia opłaty równej detalicznej cenie brutto wypożyczonego sprzętu, umniejszoną o wpłaconą przez Klienta kaucję. Wartość sprzętu w cenach detalicznych brutto podana jest na stronie internetowej sklepu.
17. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie powszechne akty prawne.